Privacyreglement

WorldWideDutch hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden dit privacyreglement.

1. WorldWideDutch informeert haar cliënten over dit privacyreglement. Dit gebeurt door verstrekking van dit privacyreglement bij het aangaan
van de opdrachtovereenkomst. Daarnaast is dit reglement te zien op de site van WorldWideDutch: www.worldwidedutch.nl

2. Bij klachten over privacy treedt het klachtenreglement van WorldWideDutch in werking.
Het klachtenreglement is te zien op de site van WorldWideDutch: www.worldwidedutch.nl

3. Dit privacyreglement is van toepassing op alle door de cliënt aan WorldWideDutch verstrekte gegevens, die kwalificeren als persoonsgegevens
als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

4. De onder 3 bedoelde gegevens over cliënten (cliëntgegevens) worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen,
namelijk het doelmatig uitvoeren van de werkzaamheden van WorldWideDutch op het gebied van taalonderwijs.

5. WorldWideDutch behandelt alle cliëntgegevens vertrouwelijk. Cliëntgegevens worden alleen met toestemming van de cliënt aan derden (waaronder begrepen doch niet beperkt tot Panteia) verstrekt, indien daarmee het onder 4 bedoelde doel wordt gediend of indien WorldWideDutch daartoe wettelijk verplicht is. Bij verstrekking van cliëntgegevens aan derden wordt gehandeld in overeenstemming met dit privacyreglement en de WBP.

6. Cliëntgegevens worden digitaal in een file vastgelegd of schriftelijk vastgelegd in een dossier, dat wordt bewaard in een afgesloten kast. Digitaal opgeslagen gegevens zijn alleen toegankelijk met een wachtwoord voor de eigenaar van WorldWideDutch.

7. Iedere cliënt heeft het recht om zijn of haar dossier met cliëntgegevens in te zien in aanwezigheid van de eigenaar van WorldWideDutch, zonder dat de cliënt daarvoor kosten verschuldigd is. Iedere cliënt heeft het recht om onjuiste cliëntgegevens te laten herstellen of te laten verwijderen.

8. WorldWideDutch vernietigt 2 jaar na beëindiging van de met de cliënt gesloten opdrachtovereenkomst, alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens, behoudens die gegevens die op grond van de wet langer bewaard moeten worden.

     Versienummer 1.3 (1 februari 2017)

Delen