Klachtenreglement

Voor klachten die door cliƫnten van World Wide Dutch worden geuit,
hanteert World Wide Dutch dit klachtenreglement.

1. WorldWideDutch informeert haar cliënten over dit klachtenreglement. Dit gebeurt door verstrekking van dit klachtenreglement bij het aangaan van de opdrachtovereenkomst. Daarnaast is dit klachtenreglement te zien op de site van WorldWideDutch: www.worldwidedutch.nl

2. Een klacht is een schriftelijke uiting van ontevredenheid van een cliënt van WorldWideDutch gericht aan WorldWideDutch, met betrekking
tot de uitvoering door WorldWideDutch van haar werkzaamheden, waarop door de cliënt een antwoord of oplossing wordt verwacht.
De cliënt die de klacht indient wordt verder aangeduid als: de indiener.

3. Onderwerp van een klacht kan zijn een gedraging of handeling ten opzichte van de indiener door WorldWideDutch of een door WorldWideDutch ingeschakelde derde, dan wel het nalaten of weigeren daarvan. De indiener kan een klacht voorleggen indien hij/zij van mening is dat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan, jegens hem/haar onbehoorlijk is en/of hem/haar in gerechtvaardigde belangen treft.

4. De klacht wordt schriftelijk ingediend binnen bekwame tijd nadat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan heeft plaatsgevonden, ofwel binnen bekwame tijd nadat de indiener redelijkerwijs had kunnen constateren dat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan, aanleiding is voor een klacht. Klachten die niet binnen bekwame tijd zijn ingediend, hoeven niet in behandeling te worden genomen. De Indiener omschrijft in zijn klacht om welk feit het gaat en op welke wijze hij/zij meent onbehoorlijk te zijn behandeld en/of in zijn/haar belang te zijn geschaad. De indiener ontvangt binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. Daarin worden de door de indiener omschreven feiten geresumeerd en aangegeven binnen welke termijn de klacht naar verwachting wordt afgehandeld.

5. Behandeling van de klacht vindt plaats door de eigenaar van WorldWideDutch, die zich bij de behandeling onafhankelijk zal opstellen. De eigenaar van WorldWideDutch wordt verder aangeduid als: de behandelaar.

6. Na kennisneming van de klacht stelt de behandelaar een onderzoek in. Op verzoek van de behandelaar of op eigen verzoek, zal de indiener nadere toelichting geven op zijn/haar klacht. De behandelaar is bevoegd om alle informatie in te winnen die nodig lijkt te zijn voor de oordeelsvorming. Zo nodig kunnen getuigen en/of onafhankelijke deskundigen worden geraadpleegd.

7. Als de behandelaar de klacht niet in behandeling neemt omdat de klacht niet binnen bekwame tijd is ingediend,
wordt dit binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk aan de indiener meegedeeld.

8. De indiener zal binnen zes weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis worden gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en van eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de klacht zijn getroffen casu quo zullen worden getroffen. Doen zich omstandigheden voor die behandeling van de klacht binnen deze termijn van zes weken onmogelijk maken, dan wordt de indiener hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt een andere, redelijke termijn voor afhandeling aangegeven.

9. Zowel de cliënt als WorldWideDutch kan arbitrage aanvragen bij het College Arbitrage Inburgeren van Blik op Werk.

10. Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, dan heeft hij/zij de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij een onafhankelijke derde partij. Als onafhankelijke derde partij kan mevrouw A. Anker (docent NT2) te Maassluis benaderd worden.

     Versienummer 1.1 (1 februari 2017)

Delen